S investovaním je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Ciele investičnej politiky investičných fondov nemusia byť dosiahnuté aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti. Pred každou investíciou do investičných fondov je žiaduce prečítať si prospekt, kľúčové informácie pre investorov a polročnú a ročnú správu o hospodárení. Doterajší ani propagovaný výnos (HB Reavis Real Estate Investment Fund, podfondu HBR CE REIF) nie je zárukou budúceho výnosu. Viac informácii tu: https://cereif.hbreavis.com/sk/pravne-informacie/.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, o spracovaní osobných údajov a vašich právach

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ICH SPRACÚVANÍ A VAŠICH PRÁVACH

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

(ďalej len „GDPR“)

V prípade, že nám poskytujete svoje osobné údaje, my ako správca údajov – spoločnosť HBR SFA, s. r. o., so sídlom: Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 127 103, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd: Sro, vložka č.: 52335/B (ďalej len “HB Reavis” alebo “my“), by sme Vás chceli informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacich s uvedeným spracúvaním.

Spoločnosť HB Reavis je súčasťou skupiny HB Reavis, ktorú tvoria všetky subjekty konsolidované v rámci holdingu HB Reavis Holding S.A. so sídlom v Luxemburgu (ďalej len “HB Reavis Group“), z tohto dôvodu sa v oznámení o ochrane osobných údajov môže nachádzať odkaz na skupinu HB Reavis.

Aký je náš účel a oprávnené záujmy spracúvania vašich osobných údajov?

1) Propagácia našich produktov a služieb, zlepšovanie našej značky a dobrého mena tým, že vám poskytujeme naše informačné bulletiny, pozvánky na naše podujatia, marketingové upozornenia a následné marketingové materiály prostredníctvom e-mailu alebo SMS správ.

2) Vzájomná komunikácia prostredníctvom webových kontaktných formulárov.

3) Správa investície klienta.

Aký je náš právny základ na spracúvanie vašich osobných údajov?

1) Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorými sú propagácia našich produktov a služieb.

2) Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je vzájomná komunikácia prostredníctvom zaslania vašej požiadavky prostredníctvom webového kontaktného formulára.

3) Vaše osobné údaje spracúvame na základe prevedenia zmluvného vzťahu a vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. V prípade, že nám neposkytnete Vaše osobné údaje, nemôžeme s vami uzavrieť zmluvu, a teda ani vám poskytnúť investičnú príležitosť.

Aké osobné údaje spracúvame?

1) Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.

2) Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a obsah správy.

3) Meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, e-mail, telefónne číslo a číslo bankového účtu.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

1) Vaše osobné údaje uchovávame v súvislosti s účelom priameho marketingu dovtedy, kým sa neodhlásite z našej databázy alebo kým neuplatníte svoje právo namietať.

2) Ak nás kontaktujete prostredníctvom webového formulára, vaše osobné údaje uchovávame, kým sa neodhlásite z našej databázy kontaktov.

3) Vaše osobné údaje uchovávame do 10 rokov od ukončenia zmluvy.

Hneď ako vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať na účely spracovania, na ktoré boli osobné údaje zhromaždené, vymažeme ich, pokiaľ sa neuplatní premlčacia lehota. Niektoré detaily a korešpondencia sa môžu uchovávať až do uplynutia lehoty na uplatnenie nárokov, v súvislosti s predzmluvným alebo zmluvným vzťah, tie buď uplynú alebo sa splní súlad s regulačnými požiadavkami týkajúcimi sa uchovávania takýchto osobných údajov.

S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Na základe rôznych dohôd s tretími stranami, ktoré vystupujú ako naši sprostredkovatelia, spoloční správcovia alebo samostatní správcovia.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v rámci spoločností HB Reavis Group. Môžeme byť tiež povinní poskytnúť vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní (polícii a prokuratúre), a to len v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Od koho získavame osobné údaje?

Osobné údaje získavame od vás.

Používame automatizované individuálne rozhodovanie?

Nie, nepoužívame automatizované individuálne rozhodovanie.

Prenášame vaše osobné údaje do tretích krajín?

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci územia Slovenskej republiky a iných štátov Európskej únie. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinami mimo Európskej únie, ak tieto tretie krajiny potvrdila Európska komisia ako krajiny s primeranou úrovňou ochrany údajov alebo ak existujú iné vhodné záruky ochrany údajov (napríklad záväzné podnikové pravidlá ochrany osobných údajov alebo štandardné doložky EÚ o ochrane údajov).

Ďalšie informácie:

Osobné údaje môžu byť v odôvodnených prípadoch použité (spracované) aj na účely riešenia právnych záležitostí vrátane plnenia povinností orgánov verejnej moci a monitorovania možnej právnej ochrany. Osobné údaje sa môžu archivovať aj z dôvodu daného verejného záujmu, ako aj na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu.

Aké sú vaše práva?

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Upozorňujeme, že presné podmienky výkonu týchto práv sú podrobne uvedené v kapitole III GDPR, pričom za určitých okolností nie je možné uplatniť všetky práva. Máte nasledujúce práva:

  • Prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracúvame
  • Oprava nesprávnych alebo nepresných osobných údajov a doplnenie nekompletných osobných údajov
  • Obmedzenie, t. j. blokovanie spracúvania vašich osobných údajov
  • Vymazanie osobných údajov v prípade absencie účelu alebo neoprávneného spracúvania údajov
  • Podanie námietky proti spracúvaniu osobných údajov, ak sa domnievate, že naše spracúvanie údajov nie je oprávnené
  • Byť vylúčený z automatizovaného rozhodovania
  • Uvedenie osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte alebo pre iného prevádzkovateľa
  • Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
  • Podať sťažnosť dozornému orgánu

Ako môžete uplatniť svoje práva?

HBR SFA, s. r. o.

Elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com

Písomne na adresu: Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Telefonicky: +421 918 723 243

Snažíme sa čo najviac chrániť vaše súkromie, a preto spracúvame vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými zákonmi. Avšak ak nesúhlasíte so spôsobom, akým nakladáme s vašimi osobnými údajmi, môžete si uplatniť svoje práva prostredníctvom nášho pracovníka pre ochranu osobných údajov na adrese:

Kontakt na pracovníka pre ochranu údajov: Erika Wild, kontaktné miesto Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com

Alebo môžete podať sťažnosť na dozorný orgán v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov. Váš miestny dozorný orgán nájdete na adrese: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.