Právne informácie pre potenciálnych klientov a klientov samostatného finančného agenta s obchodným menom HBR SFA, s. r. o.

V zmysle ustanovenia § 33 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) týmto obchodná spoločnosť HBR SFA, s. r. o. so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 127 103, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 52335/B (ďalej ako „HBR SFA“) poskytuje svojim potenciálnym klientom a klientom, a to profesionálnym aj neprofesionálnym klientom na území Slovenskej republiky (ďalej spoločne ako „Klienti“) Zákonom vyžadované informácie.

HBR SFA je v zmysle Zákona dohliadaným subjektom registrovaným na základe rozhodnutia číslo: ODT-10307/2014-1 Národnou bankou Slovenska v podregistri kapitálového trhu v zozname samostatných finančných agentov s registračným číslom 194668. Zápis HBR SFA v zmysle vyššie uvedených identifikátorov si je možné overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk .

Dovoľujeme si Vás informovať, že HBR SFA vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so spoločnosťou Crestbridge Management Company S.A., so sídlom 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v luxemburskom obchodnom registri (Registre de Commerce et des Sociétés) pod číslom B 148 473 (ďalej ako „Crestbridge“), ako finančnou inštitúciou – zahraničnou správcovskou spoločnosťou, ktorá je pri výkone svojej činnosti dohliadaná luxemburským regulátorom (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Táto zmluva má nevýhradnú povahu a HBR SFA môže vykonávať finančné sprostredkovanie aj na základe zmluvy s inou finančnou inštitúciou. Spoločnosť HBR SFA nemá kvalifikovanú ani žiadnu inú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach spoločnosti Crestbridge a spoločnosť Crestbridge nemá kvalifikovanú ani žiadnu inú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach spoločnosti HBR SFA.

Informácie o charaktere a rizikách finančnej služby poskytovanej HBR SFA Klientom

HBR SFA poskytuje pre Klientov službu propagácie cenných papierov vydaných investičným fondom HB Reavis Real Estate Investment Fund, so sídlom 1B, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaný v luxemburskom obchodnom registri (Registre de Commerce et des Sociétés), pod číslom B 161180 (ďalej ako „HB Reavis Fond“) so sídlom v Luxembursku, osobitne sub-fondu tohto investičného fondu HB Reavis CE REIF. Vzhľadom na špecifickosť poskytovanej služby Klienti neuzatvárajú s HBR SFA zmluvu a preto nevznikajú žiadne právne následky vzťahu medzi Klientmi a HBR SFA. Pre vylúčenie pochybností, Klient nie je povinný uhradiť HBR SFA žiadne poplatky alebo akékoľvek platby v súvislosti s poskytovaním služieb HBR SFA.

HB Reavis Fond je tzv. alternatívny investičný fond na ktorý sa vzťahuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (ďalej AIFMD Smernica). V súlade so slovenskými právnymi predpismi sa HB Reavis Fond kvalifikuje ako európsky alternatívny investičný fond, ktorý je spoločnosť Crestbridge ako zahraničná správcovská spoločnosť (so sídlom v členskom štáte EÚ) na základe článku 32 AIFMD Smernice a §150d ZoKI oprávnená distribuovať na území Slovenskej republiky.

HB Reavis Fond je v súlade s luxemburskými právnymi predpismi spravovaný spoločnosťou Crestbridge, ktorá vykonáva svoju činnosť na základe právnych predpisov Luxemburského veľkovojvodstva a na základe povolenia udeleného luxemburským regulátorom (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Ďalšie činnosti nepodliehajúce finančnej regulácii súvisiace s riadením HB Reavis Fondu vykonáva spoločnosť HB Reavis Investment Management S.à.r.l., so sídlom 1B, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v luxemburskom obchodnom registri (Registre de Commerce et des Sociétés), pod číslom B 161176 z titulu svojho postavenia ako štatutárneho orgánu HB Reavis Fondu.

HBR SFA upozorňuje, že hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy, pričom nie je vylúčená aj strata celej výšky investície.

Kľúčové informácie pre Klientov sú dostupné aj prostredníctvom tejto webovej stránky. Na webovej stránke sa nachádza najmä (i) leták HB Reavis Fondu; (ii) Prospekt HB Reavis Fondu; (iii) Kľúčové informácie pre investorov; a (iv) Výročné správy. Klient má na požiadanie možnosť oboznámiť sa so zakladateľskými dokumentmi HB Reavis Fondu.

Klienti sú oprávnení podať sťažnosť ohľadom vykonávania činnosti finančného sprostredkovania HBR SFA. Sťažnosťou sa rozumie podanie, ktorým sa Klient domáha uskutočnenia nápravy z dôvodu (a) porušenia povinností pri finančnom sprostredkovaní, vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, porušenia vnútorných predpisov HBR SFA alebo v dôsledku konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi zo strany zamestnancov HBR SFA a (b) iných nedostatkov, nesprávností pri finančnom sprostredkovaní alebo aj nedostatkov vzniknutých v dôsledku nečinnosti zamestnanca HBR SFA.

Sťažnosť

Sťažnosť je oprávnený sťažovateľ podať:

a) písomne na adresu HBR SFA, s.r.o., Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto; alebo

b) osobne/ ústne; o ústnej sťažnosti zamestnanec HBR SFA, ktorý preberá sťažnosť, vypracuje písomný záznam; alebo

c) elektronicky zaslaním e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu HBR SFA: sfa@hbreavis.com.

Sťažnosť alebo písomný záznam o ústne podanej sťažnosti musí obsahovať tieto údaje:

a) meno, priezvisko a adresa bydliska sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, názov alebo obchodné meno a sídlo sťažovateľa, ak ide o právnickú osobu;

b) kontaktnú adresu sťažovateľa ak je odlišná od jeho bydliska v prípade fyzickej osoby alebo od jeho sídla v prípade právnickej osoby;

c) telefonický kontakt na sťažovateľa;

d) predmet sťažnosti;

e) identifikácia zamestnanca, proti ktorému sťažnosť smeruje; a

f) dátum podania sťažnosti.

V prípade ak sťažnosť neobsahuje náležitosti vymedzené vyššie bude sťažovateľ vyzvaný na ich doplnenie. Ak nedôjde k doplneniu sťažnosti do 10 dní odo dňa doručenia výzvy, sťažnosť nebude postúpená na vybavenie. Sťažovateľ je zároveň povinný pri riešení sťažnosti poskytnúť súčinnosť nevyhnutne potrebnú na jej riadne vybavenie, napr. na požiadanie poskytnúť ďalšie informácie alebo nevyhnutné doklady. Za predpokladu, že túto súčinnosť neposkytne, HBR SFA nie je povinný začať sťažnosť vybavovať a lehoty ustanovené na vybavenie sťažnosti neplynú až do jej poskytnutia. Sťažnosť musí byť príslušným povereným zamestnancom HBR SFA vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia resp. prijatia. V opodstatnených prípadoch možno túto lehotu predĺžiť na 60 dní, pričom konkrétny dôvod predĺženia lehoty a nemožnosť vybavenia sťažnosti v lehote 30 dní je príslušný poverený zamestnanec povinný písomne oznámiť sťažovateľovi, a to pred uplynutím pôvodnej, 30 dňovej lehoty.

Ďalej si Vám dovoľujeme na základe požiadavky vyplývajúcej zo Zákona oznámiť existenciu osobitných predpisov upravujúcich mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania, ktorými sú napríklad zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a zákon č. 420/2004 Z. z., o mediácii, v znení neskorších predpisov.

Všetky uvedené informácie sú poskytované prostredníctvom tejto internetovej stránky na základe slobodného rozhodnutia Klientov a Klienti majú právo rozhodnúť sa pre prijímanie týchto informácii vo výlučne listinnej forme.

Pre bližšie informácie ohľadom HB Reavis Fondu nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese sfa@hbreavis.com .