S investovaním je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Ciele investičnej politiky investičných fondov nemusia byť dosiahnuté aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti. Pred každou investíciou do investičných fondov je žiaduce prečítať si prospekt, kľúčové informácie pre investorov a polročnú a ročnú správu o hospodárení. Doterajší ani propagovaný výnos (HB Reavis Real Estate Investment Fund, podfondu HBR CE REIF) nie je zárukou budúceho výnosu. Viac informácii tu: https://cereif.hbreavis.com/sk/pravne-informacie/.

Právne informácie pre potenciálnych klientov a klientov samostatného finančného agenta s obchodným menom HBR SFA, s. r. o.

V zmysle ustanovenia § 33 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) týmto obchodná spoločnosť HBR SFA, s. r. o. so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 127 103, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 52335/B (ďalej ako „HBR SFA“) poskytuje svojim potenciálnym klientom a klientom, a to profesionálnym aj neprofesionálnym klientom na území Slovenskej republiky (ďalej spoločne ako „Klienti“) Zákonom vyžadované informácie.

HBR SFA je v zmysle Zákona dohliadaným subjektom registrovaným na základe rozhodnutia číslo: ODT-10307/2014-1 Národnou bankou Slovenska v podregistri kapitálového trhu v zozname samostatných finančných agentov s registračným číslom 194668. Zápis HBR SFA v zmysle vyššie uvedených identifikátorov si je možné overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk .

Dovoľujeme si Vás informovať, že HBR SFA vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so spoločnosťou Crestbridge Management Company S.A., so sídlom 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v luxemburskom obchodnom registri (Registre de Commerce et des Sociétés) pod číslom B 148 473 (ďalej ako „Crestbridge“), ako finančnou inštitúciou – zahraničnou správcovskou spoločnosťou, ktorá je pri výkone svojej činnosti dohliadaná luxemburským regulátorom (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Táto zmluva má nevýhradnú povahu a HBR SFA môže vykonávať finančné sprostredkovanie aj na základe zmluvy s inou finančnou inštitúciou. Spoločnosť HBR SFA nemá kvalifikovanú ani žiadnu inú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach spoločnosti Crestbridge a spoločnosť Crestbridge nemá kvalifikovanú ani žiadnu inú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach spoločnosti HBR SFA.

Spoločnosť Crestbridge získala od Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) licenciu na ponuku akcií sub-fondu investičného fondu HB Reavis CE REIF (ako je definovaný nižšie) neprofesionálnym investorom v zmysle § 148 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „ZoKI“), rozhodnutie NBS zo dňa 28. apríla 2022, č. sp.: NBS1-000-062-620, č.z.:100-000-343-812 (ďalej len „Licencia“). Nakoľko Crestbridge nemá na území Slovenskej republiky svoju pobočku, má v súvislosti so získanou Licenciou a v súlade s ustanovení § 150 ods. 1 ZoKI miestneho zástupcu na území Slovenskej republiky, a to HBR SFA.

 

Informácie o charaktere a rizikách finančnej služby poskytovanej HBR SFA Klientom

HBR SFA poskytuje pre Klientov službu propagácie cenných papierov vydaných investičným fondom HB Reavis Real Estate Investment Fund, so sídlom 1B, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaný v luxemburskom obchodnom registri (Registre de Commerce et des Sociétés), pod číslom B 161180 (ďalej ako „HB Reavis Fond“) so sídlom v Luxembursku, osobitne sub-fondu tohto investičného fondu HB Reavis CE REIF (ďalej ako „HB Reavis CE REIF“). Vzhľadom na špecifickosť poskytovanej služby Klienti neuzatvárajú s HBR SFA zmluvu a preto nevznikajú žiadne právne následky vzťahu medzi Klientmi a HBR SFA. Pre vylúčenie pochybností, Klient nie je povinný uhradiť HBR SFA žiadne poplatky alebo akékoľvek platby v súvislosti s poskytovaním služieb HBR SFA. To však neznamená, že s kúpou cenných papierov HB Reavis Fondu nesúvisia poplatky. Poplatky vyberané HB Reavis Fondom sú uvedené v Kľúčových informáciách pre investorov a sú klientom komunikované pri kúpe cenných papierov HB Reavis Fondu.

HB Reavis Fond je tzv. alternatívny investičný fond na ktorý sa vzťahuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (ďalej „AIFMD Smernica“). V súlade so slovenskými právnymi predpismi sa HB Reavis Fond kvalifikuje ako európsky alternatívny investičný fond, ktorý je spoločnosť Crestbridge ako zahraničná správcovská spoločnosť (so sídlom v členskom štáte EÚ) na základe článku 32 AIFMD Smernice a §150d ZoKI oprávnená distribuovať na území Slovenskej republiky.

HB Reavis Fond je v súlade s luxemburskými právnymi predpismi spravovaný spoločnosťou Crestbridge, ktorá vykonáva svoju činnosť na základe právnych predpisov Luxemburského veľkovojvodstva a na základe povolenia udeleného luxemburským regulátorom (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Ďalšie činnosti nepodliehajúce finančnej regulácii súvisiace s riadením HB Reavis Fondu vykonáva spoločnosť HB Reavis Investment Management S.à.r.l., so sídlom 1B, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v luxemburskom obchodnom registri (Registre de Commerce et des Sociétés), pod číslom B 161176 z titulu svojho postavenia ako štatutárneho orgánu HB Reavis Fondu.

HBR SFA upozorňuje, že hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy, pričom nie je vylúčená aj strata celej výšky investície.

HBR SFA nemá v držbe finančné nástroje alebo finančné prostriedky patriace klientom. Až na prípady výslovne stanovené právnymi predpismi neexistuje žiadny režim náhrad za zlyhanie HB Reavis Fondu, ktorému klienti zverili v rámci investovania svoje finančné prostriedky.

Kľúčové informácie pre Klientov sú dostupné aj prostredníctvom tejto webovej stránky. Na webovej stránke sa nachádza najmä (i) leták HB Reavis Fondu; (ii) Prospekt HB Reavis Fondu; (iii) Kľúčové informácie pre investorov; a (iv) Výročné správy. Klient má na požiadanie možnosť oboznámiť sa so zakladateľskými dokumentmi HB Reavis Fondu.

HBR SFA rozlišuje v súlade so Zákonom nasledovné kategórie klientov: (i) neprofesionálny klient – klient, ktorý je fyzickou osobou, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie pre osobnú potrebu alebo potrebu príslušníkov jej domácnosti a (ii) profesionálny klient (vrátane kvalifikovaných) – klient, ktorého nemožno klasifikovať ako neprofesionálneho klienta. Klient, ktorý je profesionálnym klientom podľa Zákona, je oprávnený písomným vyhlásením požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom pri uplatňovaní pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom podľa Zákona. Každej z uvedených kategórií zodpovedá príslušná úroveň klientskej ochrany. V závislosti od kategorizácie definujú právne predpisy rozsah a obsah informácií, ktoré má HBR SFA poskytnúť klientovi ešte pred realizáciou transakcie. Pritom platí, že ten kto je kategorizovaný ako neprofesionálny klient je považovaný za klienta s najvyšším stupňom ochrany.

 

Udržateľnosť

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „Nariadenie SFDR“) ustanovuje harmonizované pravidlá, ktoré sa týkajú transparentnosti, pokiaľ ide o začleňovanie rizík ohrozujúcich udržateľnosť do ich postupov a zohľadňovanie nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť a poskytovanie informácií súvisiacich s udržateľnosťou vo vzťahu k investičným produktom. Informácie podľa Nariadenia SFDR týkajúce sa HB Reavis Fondu sú dostupné na tejto stránke, najmä v sekcií ESG.

 

Reklamácie a sťažnosti

Klienti sú oprávnení podať reklamáciu alebo sťažnosť ohľadom vykonávania činnosti finančného sprostredkovania HBR SFA. Spôsob vybavovania reklamácií a sťažností, ktoré sa týkajú správnosti a kvality služieb poskytovaných HBR SFA je upravený v reklamačnom poriadku s ktorého znením má klient možnosť sa oboznámiť na https://cereif.hbreavis.com/wp-content/uploads/2022/11/cereif.hbreavis.com-reklamacny-poriadok.pdf a v sídle HBR SFA. Reklamačným poriadkom sa riadia všetky právne vzťahy v súvislosti s podávaním a riešením prípadných sťažností a reklamácií klienta na kvalitu služieb poskytovaných HBR SFA, najmä spôsob ich predkladania, náležitosti reklamácie alebo sťažnosti, lehoty na ich vybavenie a spôsob vybavenia. Klient môže podať sťažnosť písomne zaslaním na adresu sídla SFA, e-mailom na adresu  sfa@hbreavis.com alebo ústne do záznamu v sídle HBR SFA.

Klient je oprávnený podať taktiež sťažnosť Národnej banke Slovenska, a to predovšetkým v prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti HBR SFA alebo postupom použitým pri jej vybavení.

Prípadný spor medzi klientom a HBR SFA bude riešený príslušným súdom Slovenskej republiky.

Klient a HBR SFA môžu za účelom urovnania sporu uzatvoriť v súlade so zákonom o rozhodcovskom spotrebiteľskom konaní rozhodcovskú spotrebiteľskú zmluvu alebo za účelom mimosúdneho urovnania sporu v súlade so zákonom o mediácii písomnú dohodu o riešení sporu mediáciou, prípadne využiť alternatívne riešenie sporov v súlade so zákonom o alternatívnom riešení sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov podáva klient príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Bližšie informácie pre klientov HBR SFA o alternatívnom riešení sporov sú dostupné tu: https://cereif.hbreavis.com/wp-content/uploads/2022/11/cereif.hbreavis.com-informacie-o-alternativnom-rieseni-sporov.pdf

Pre bližšie informácie ohľadom HB Reavis Fondu nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese sfa@hbreavis.com

 

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre klientov a potenciálnych klientov HBR SFA podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú zverejnené na https://cereif.hbreavis.com/sk/ v časti Ochrana osobných údajov ako aj v sídle HBR SFA.