S investovaním je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Ciele investičnej politiky investičných fondov nemusia byť dosiahnuté aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti. Pred každou investíciou do investičných fondov je žiaduce prečítať si prospekt, kľúčové informácie pre investorov a polročnú a ročnú správu o hospodárení. Doterajší ani propagovaný výnos (HB Reavis Real Estate Investment Fund, podfondu HBR CE REIF) nie je zárukou budúceho výnosu. Viac informácii tu: https://cereif.hbreavis.com/sk/pravne-informacie/.

ESG

Udržateľnosť

Správca AIF (ako je definovaný v prospekte HB Reavis Real Estate Investment Fund) a investičný poradca (ako je definovaný v prospekte HB Reavis Real Estate Investment Fund) nezohľadňujú nepriaznivé vplyvy svojich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti (ako sú definované v prospekte HB Reavis Real Estate Investment Fund) na úrovni produktu podfondu HB Reavis CE REIF vzhľadom na povahu investícií v podfonde HB Reavis CE REIF (komerčné nehnuteľnosti).

Podfond HB Reavis CE REIF ako svoje investície nadobúda priamo alebo nepriamo jednotlivé alebo portfólio stojacich budov (alebo príslušný podiel alebo účasť na takýchto budovách), pričom v investičnej politike podfondu HB Reavis CE REIF nie sú stanovené žiadne povinné kritériá udržateľnosti takýchto investícií (hoci sa takéto kritériá zohľadňujú v procese rozhodovania o investovaní a dodržiavanie udržateľnosti je dlhodobým investičným cieľom podfondu HB Reavis CE REIF. Preto nie je možné komplexné a dôkladné meranie takýchto kritérií.

Podfond HB Reavis CE REIF neurčil žiadny index ako referenčnú referenčnú hodnotu na zohľadnenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov v procese investičného rozhodovania, a preto ani nevypracoval žiadnu metodiku na posúdenie nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti (ako sú definované v prospekte investičného fondu HB Reavis Real Estate), ani takáto metodika nie je preň relevantná.

Investičným cieľom podfondu HB Reavis CE REIF je tiež investovať do realitných aktív, ktoré podporujú environmentálne a udržateľné štandardy na príslušných realitných trhoch. Súčasťou dlhodobého investičného cieľa podfondu HB Reavis CE REIF je mať vo svojom investičnom portfóliu minimálne 75 % nehnuteľností s certifikátom udržateľnosti – BREEAM, LEED alebo podobnými či vyššími štandardmi. Zásada “nespôsobiť významnú škodu” sa vzťahuje len na tie podkladové investície finančného produktu, ktoré zohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Investície, ktoré sú podkladovým nástrojom zvyšnej časti tohto finančného produktu, nezohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti.

Okrem vyššie opísaných investičných cieľov sa podfond HB Reavis CE REIF v rámci svojej stratégie dobrej a ekologickej správy a riadenia snaží zlepšiť environmentálne, sociálne a riadiace aspekty svojich investícií.

Pri investičných rozhodnutiach podfond HB Reavis CE REIF dôkladne zvažuje nielen profil rizika/výnosu potenciálnych investícií, ale aj environmentálne normy, ako aj zohľadnenie vplyvov na faktory životného prostredia, sociálne faktory a faktory správy a riadenia, čo pozostáva z nasledujúcich procesov:

  • priebežná analýza energetickej účinnosti jeho nehnuteľného majetku s cieľom čo najskôr identifikovať potrebu vykonať prípadné opatrenia na údržbu;
  • zdieľanie poznatkov a vzdelávanie všetkých zainteresovaných strán o tom, ako lepšie využívať pracovný priestor, ktorý podporuje zodpovedné správanie jeho používateľov;
  • vytváranie pracovných priestorov, ktoré umožňujú ich používateľom rásť a naplno využiť svoj potenciál;
  • ako dlhodobú ambíciu budovanie trvalých vzťahov s miestnymi komunitami v okolí realitných projektov realitného investičného fondu HB Reavis s cieľom vytvoriť inovatívne ekosystémy pre podnikateľské komunity a umožniť pravidelnú výmenu nápadov a inšpirácií; a
  • zahrnutie podpory environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov do zmlúv o správe nehnuteľností a zapojenie predovšetkým subdodávateľov s rovnakými štandardmi v oblasti podpory environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov.

Viac informácií nájdete vo výročnej správe dostupnej na tejto webovej stránke v časti Dokumenty fondu.

 

Vyhlásenie o nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na udržateľnosť

HB Reavis Real Estate Investment Fund uznáva nepriaznivé dopady svojich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti. Konsolidované vyhlásenie o nepriaznivých dopadoch na faktory udržateľnosti nájdete tu.

Predzmluvné zverejnenie finančného produktu podľa SFDR nájdete tu.