Právne informácie

Ciele investičnej politiky investičných fondov nemusia byť dosiahnuté aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti. Pred každou investíciou do investičných fondov je žiaduce prečítať si prospekt, kľúčové informácie pre investorov a polročnú a ročnú správu o hospodárení. Doterajší ani propagovaný výnos (podfondu HBR CE REIF) nie je zárukou budúceho výnosu (podfondu HBR CE REIF).

I napriek vynaloženému úsiliu a starostlivosti zo strany manažmentu Fondu, aktuálnosť informácií uvedených na tejto webstránke sa môže meniť a Fond neposkytuje žiadnu záruku za presnosť informácií na tejto internetovej stránke. Akákoľvek ponuka na investovanie do podfondu HBR CE REIF bude vykonaná v súlade s podmienkami príslušných právnych predpisov.

Informácie, ktoré táto internetová stránka obsahuje sú určené výlučne len pre obyvateľov Slovenskej republiky a nie sú v žiadnom prípade určené pre obyvateľov iných krajín. Informácie obsiahnuté na tejto internetovej stránke sú určené výlučne pre Vás, a nie je možné ich kopírovať, reprodukovať alebo distribuovať iným osobám.