Právne informácie

Investícia do podielových fondov (ako napríklad investícia do HB Reavis Real Estate Investment Fund, podfondu HBR CE REIF) obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, pričom nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Ciele investičnej politiky investičných fondov nemusia byť dosiahnuté aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti. Pred každou investíciou do investičných fondov je žiaduce prečítať si prospekt, kľúčové informácie pre investorov a polročnú a ročnú správu o hospodárení. Doterajší ani propagovaný výnos (HB Reavis Real Estate Investment Fund, podfondu HBR CE REIF) nie je zárukou budúceho výnosu.

Aktuálnosť informácií uvedených na tejto webstránke sa môže meniť a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za presnosť týchto informácii. Tieto informácie obsahujú marketingové oznámenie. Informácie uvedené na tejto webstránke nepredstavujú žiadnu ponuku ani podnet k investícii alebo k uzavretiu zmluvy alebo akéhokoľvek záväzkového vzťahu. V žiadnom prípade sa tieto informácie sa nemajú chápať ako verejná ponuka cenných papierov alebo majetkových účastí subjektu kolektívneho investovania, rovnako nejde o ponuku alebo propagáciu alebo umiestňovanie finančných nástrojov alebo investičných služieb.

Informácie poskytované prostredníctvom tejto webstránky nepredstavujú a ani nemajú záujem predstavovať a ani nenahrádzajú investičné poradenstvo. Informácie poskytované prostredníctvom tejto webstránky sú všeobecného charakteru, nie sú žiadnym spôsobom personalizované, nepredstavujú žiadne odporúčanie a každá osoba, ktorá robí akékoľvek investičné rozhodnutie by mala takéto rozhodnutie vopred dôsledne zanalyzovať s pomocou svojich finančných, právnych ekonomických a daňových poradcov.

HB Reavis Real Estate Investment Fund, podfondu HBR CE REIF je otvorený investičný fond s približnou lehotou investovania 4 až 7 rokov, pričom odporúčaná dĺžka investície je 5 rokov. Priemerným ročný výnos je približne 8 percent.

Informácie, ktoré táto internetová stránka obsahuje sú určené výlučne len pre obyvateľov Slovenskej republiky a nie sú v žiadnom prípade určené pre obyvateľov iných krajín. Informácie obsiahnuté na tejto internetovej stránke sú určené výlučne pre Vás, a nie je možné ich kopírovať, reprodukovať alebo distribuovať iným osobám.